Községünk a Facebookon
Wilkommen

Útépítés

HAZAI TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK

Elindult az Erdőkertes, Béke utca útépítés I. üteme. Részletek

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest Megyében. Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás?

PANASZKÜLDÉS

Családok Otthonteremtési Kedvezménye - minden információ egy helyenCSOK Blog

Közétkeztetés

Közétkezéssel kapcsolatos ügyintézés a következő e-mail címen: kertesetkezes@gmail.com

Helyi-Sport.hu

Hírek információk az erdőkertesi sportéletről.

www.helyi-sport.hu
MOST BEÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL!

Csapadékvíz projekt

Belterületet veszélyeztető vízfolyások és belvízcsatornák felújítása, építése Erdőkertesen

Pályázati azonosító: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0032

További információ

Csatorna beruházás

Szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a veresegyházi agglomerációban.

Pályázati azonosító: KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023

További információ: szennyviztarsulas.hu

http://v2.erdokertes.hu/modules/mod_image_show_gk4/cache/rotatorgk-is-228.jpglink
http://v2.erdokertes.hu/modules/mod_image_show_gk4/cache/rotator2gk-is-228.jpglink
Progress bar
A+ A A-

Hirdetmény

Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi munkaterve MEGTEKINT

A község képviselő testülete

A testület üléseinek helye:

 • 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Önkormányzat tanácsterme

A testület tagjai:

Név Feladatkör Email cím Telefon
Bakos István Képviselő, Bizottsági elnök Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 06-70/417-1076
Hollósi Jánosné Képviselő Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 06-30/579-7342
Nagyné Gódor Csilla Képviselő, Alpolgármester Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 06-20/983-3901
Kopeczky Alajos Ferenc Képviselő, Alpolgármester Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 06-30/961-0920
Varga Bokor Zsuzsanna Képviselő Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 06-20/350-4126
Boldizsár Dániel Képviselő Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 06-30/7422530
Galló György Képviselő Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 06-20/482-3575
Hack István Képviselő Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 06-30/932-1344

A testület működése

A képviselő-testület jogállása

A helyi önkormányzati autonómia népképviseleti szerve a képviselő-testület. Önállóságát biztosítja azon rendelkezés, mely szerint tagjait - a települési képviselőket - közvetlenül az állampolgárok választják, illetve a szervezeti- és működési szabályzatban működésének részletes szabályait maga határozza meg, függetlenül minden egyéb központi vagy helyi szerv befolyásolásától.

A képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását. Ebben az esetben hetvenöt napon belüli időpontra időközi választást kell kiírni. A képviselő-testület az új képviselő-testület alakuló üléséig, a polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét §.

A képviselő-testület működése

A képviselő-testület nevéből adódóan is testületi szerv, így a jogszabályok által számára megállapított faladat- és hatásköröket testületi üléseken látja el. A képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül tartja meg. Az alakuló ülést a legidősebb települési képviselő, mint korelnök vezeti §.

Az ülések fő szabály szerint nyilvánosak § - biztosítva ezzel a lakosság üléseken való részvételét, kivételesen azonban zárt ülés tartására is sor kerülhet (pl. zárt ülést tart a képviselő-testület fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabásának tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügyekben). Zárt ülést tartható a kiírt pályázat tárgyalásakor is, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. A képviselő-testület üléseit a polgármester vezeti §.

A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de legalább hat ülést tart évente, de a települési képviselők egynegyedének vagy a képviselő-testület bizottságának az indítványára kötelező a testület ülését összehívni §.

A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza, de titkos szavazást tarthat azon ügyek tárgyalása esetén, melyeket zárt ülésen vitat(hat) meg §.

A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint a fele jelen van. Az egyes javaslatok elfogadásához a jelenlevő települési képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges, de kivételes esetben minősített többséggel is dönthet (a megválasztott települési képviselők több mint a felének a szavazata), például a képviselő döntéshozatalból való kizárása ügyében § . Nem vehet részt a képviselő-testület döntéseinek meghozatalában (kizárás) az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti.

A lakosság tájékoztatása érdekében a képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart. Ennek során a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek §.

Az önkormányzati feladatok ellátásában a képviselő-testület munkáját szervei segítik: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a képviselő-testület hivatala §. Ezek közül jelentőségükre tekintettel a települési képviselő és a testület bizottságainak működését említjük. A települési képviselő feladatai

A települési képviselő:

 • a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit,
 • részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében §,
 • képviselő-testület ülésén felvilágosítást kérhet a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben,
 • hozzászólását írásban is benyújthatja, melyet kérésére a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni; vagy véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben,
 • tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén,
 • javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását,
 • kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül az egyes szervekre képviselő-testület által átruházott hatáskörök kapcsán született döntését,
 • megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet;
 • a képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést,
 • köteles részt venni a képviselő-testület munkájában §,
 • a képviselő-testület által megállapított tiszteletdíjra, természetbeni juttatásra jogosult §.

A képviselő-testület bizottságai:

 • szervezetét a képviselő-testület határozza meg és választja meg azokat, azzal a törvényi kötelezéssel, hogy a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot köteles választani §, illetve a kisebbségi jelöltként mandátumot nyert tagjai kezdeményezésére kisebbségek ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz létre §,
 • előkészítik a képviselő-testület döntéseit,
 • szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását,
 • ellátják a képviselő-testület által átruházott feladatokat §.
 • elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani, de a polgármester, az alpolgármester, a települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a képviselő-testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke, tagja §,
 • ellenőrzik a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testület döntéseinek előkészítésére és végrehajtására irányuló munkáját §.

A képviselő-testület feladat- és hatásköre:

 • önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz, döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül,
 • gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az önkormányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat,
 • az önkormányzat törvényben meghatározott feladatainak ellátásához megfelelő saját bevételre jogosult, továbbá e feladatokkal arányban álló állami támogatásban részesül,
 • törvény keretei között megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét,
 • törvény keretei között önállóan alakítja ki a szervezetét és működési rendjét,
 • önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat,
 • a helyi közösséget érintő közügyekben kezdeményezéssel fordulhat a döntésre jogosult szervhez,
 • szabadon társulhat más helyi képviselő-testülettel, érdekeinek képviseletére önkormányzati érdekszövetséget hozhat létre, feladatkörében együttműködhet más országok helyi önkormányzatával, és tagja lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek.
 • a helyi képviselő-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal § .

A képviselő-testület önkormányzati feladatainak ellátását átruházhatja a polgármesterre, a képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a helyi kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására (önkormányzati társulás) §. Ez azt jelenti, hogy önkormányzati hatósági ügyben (pl. temetési segély) fő szabály szerint a testület járhat el és az általa a hozott döntés felülvizsgálatát kizárólag törvényességi okokra hivatkozva a bíróságtól lehet kérni. Amennyiben a testület ilyen jellegű hatáskörét valamelyik szervére ruházza, első fokon ez utóbbi jár el, melynek döntése ellen jogorvoslattal lehet élni a képviselő-testülethez (majd a képviselő-testület döntésének felülvizsgálatát törvényességi okokra hivatkozva szintén a bíróságtól lehet kérni) § .

A képviselő-testület hatásköréből nem ruházhatóak át az alábbiak:

 • a rendeletalkotás, a képviselő-testület vezetésének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás,
 • a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása,
 • a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása,
 • önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,
 • megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás;
 • intézmény alapítása, közterület elnevezése, emlékmű állítás,
 • eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál,
 • a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása,
 • állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti,
 • véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő §.

A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában, illetőleg a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik §.

FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE

Ha feliratkozik hírlevelünkre, értesítjük friss híreinkről és a községünkben megrendezésre kerülő programokról. Később bármikor leiratkozhat.
© 2012 Erdőkertes Község Önkormányzata | készítette a decolab.hu

Belépés vagy Regisztráció

Belépés